Uddannelse og erfaring

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet. Siden er jeg autoriseret ved Psykolognævnet under Socialministeriet og er på vej til at opnå specialistanerkendelse i psykoterapi.

Jeg har en bred erfaring fra dels privat praksis og dels mine ansættelser ved flere hospitalsafdelinger. Jeg har erfaring med psykiatriske problemstillinger fra ansættelser ved blandt andet Ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Bispebjerg Hospital og Liaisonklinikken, Psykiatrisk Center København. Jeg har flere års erfaring med behandling af blandt andet sygdomsangst, dissociative lidelser og tilstande med langvarige fysiske symptomer (også benævnt funktionelle lidelser).

Jeg tilbyder en terapeutisk metodisk bredde, idet jeg har omfattende efteruddannelse indenfor både psykodynamisk terapi og kognitiv terapi. Det betyder, at jeg ved hver enkelt problemstilling kan tilrettelægge den mest hensigtsmæssige behandling til at afhjælpe symptomer og give mere indsigt i egen psyke. Jeg tilbyder både korterevarende og længerevarende forløb. Jeg tilbyder også psykoanalyse til mennesker, som ønsker personligt udviklende forløb.

Vision og menneskesyn

Jeg er optaget af at møde et andet menneske i dets helhed og individualitet. Som psykolog er det vigtigt, at have både teoretisk og klinisk kendskab til forskellige psykiske lidelser. Men lige så vigtigt er det, at bevare en nysgerrighed overfor det særlige ved det enkelte menneske. Gennem min kliniske erfaring, har det været tydeligt for mig, at eksempelvis to angsttilstande kan ligne hinanden udadtil samtidigt med, at de bagvedliggende bevæggrunde og virkningsmekanismer kan være vidt forskellige. Ved at være åben og undersøgende overfor klientens specifikke livsvilkår og klientens psykologiske bevidste og ubevidste lag, er det mit mål at nå frem til en fælles forståelse af dels baggrunden for og løsninger på klientens udfordringer. Mit mål er, i samarbejde med klienten, at hjælpe til at øge oplevelsen af psykisk frihed og dermed handlefrihed i livet.

Det er vigtigt for mig at yde en psykologfaglig indsats af høj standard. Derfor arbejder jeg også kun ud fra evidensbaserede metoder som psykodynamisk terapi og kognitiv terapi. I psykoterapiforskningen har man i mange år været optaget af at finde ”den bedste terapimetode” målt på effekt. Indtil videre peger forskningsresultaterne på, at der ikke findes ”den bedste terapimetode”, men at effekten af terapi afhænger af mere non-specifikke faktorer som alliancen mellem terapeut og klient.

Således er det vigtigt for mig, at skabe en tryg og omsorgsfuld atmosfære, så du trygt og tillidsfuldt kan begynde at tale om de ting, som er vigtige for dig.